ORIGINAL ARTWORK // fisherman

Story behind this artwork :

One of my most bizarre experiences was visiting Tolyatti. This city in the USSR known as a 'spiritual center' is located next to the Volga River. In winter it is so cold that the river freezes and you can walk on it. During that period you see a lot of fishermen, they saw an opening in the ice, crawl into a plastic bag and wait for a beautiful fish for hours, (in an average temperature of  -20 ° C ...) When they have a bite, most fishermen throw their catch back in the ice. I spoke to them and they explained to me that their goal was not catching fish, it was all about catching 'vibrations' and feeling what was happening under the ice. For them this was the fascinating game between man and fish. Then I understood, fishing is meditating.

 

 

 

Description : 

Size : 70x100 cm
Technique : mixed media on cardboard and wood

 

This artwork includes :

- certificate of authenticity

- zero percent perpetual UMU-bond.

- a piece of DNA from Sven (nail)

- lots of inspiring vibes 

FAQ

Nederlands

Wat is het verhaal achter deze vorm? Waarom deze curve?


Laat me de vraag omkeren, waarom zijn 99,9% van de kunstwerken rechthoekig daar waar ons gezichtsveld geen vierkante hoeken heeft ...? Zou het kunnen zijn omdat we zo graag alles 'kaderen' zodat het voor ons makkelijker is om ze in een vakje te steken? De vorm van deze kunstwerken is anders omdat het net de bedoeling is om meer interactie te hebben en je ook te inspireren. De vorm is een lamé-curve van de Franse wiskundige Gabriel Lamé (1795–1870), ook enkele principes van de gulden snede en van de Italiaanse wiskundige Fibonnaci (1170-1240) werden gebruikt om deze bijzondere UMU-vorm te creëren. Het zijn wiskundige principes die we ook in de natuur terugvinden ... als je naar een echt werk kijkt voel je het meteen, deze vorm brengt rust en evenwicht.
Zal ik rijk worden door dit artisitieke werk te kopen?


Meer dan rijk, u zal overvloed voelen. (U weet toch dat innerlijke rust het nieuwe rijk is :) Neen, om eerlijk te zijn, ik denk niet dat deze kunstwerken ooit de gekke prijzen zullen halen die de kunstwereld betaalt voor 'beleggingskunst'. Je weet natuurlijk nooit ...
Wat is de eeuwigdurende UMU-obligatie aan nul procent?


De eeuwigdurende UMU-obligatie houdt in dat zolang UMU bestaat je een jaarlijkse rente van 0% krijgt. Het is een knipoog naar ons financiële systeem dat constant streeft naar snel resultaat en onbeperkte groei. Een doel dat veel dingen uit balans brengt en zelfs slecht is voor ons ecosysteem. Dus deze UMU-obligatie is slechts een gimmick die u geen extra financiële inkomsten oplevert, maar wel een jaarlijkse 'coupon' die een creatieve verrassing zal zijn en die u wel een mooie emotionele waarde kan geven.
Een nageltje... euh?


Ja, inderdaad, aan de achterkant van elk kunstwerk heb ik een beetje van mijn eigen DNA toegevoegd. Recht boven het UMU-logo is een stukje vingernagel verlijmd, het is mijn copyright-symbool en tevens een knipoog naar de copy and paste-cultuur in de kunstwereld. Reeds als kind had ik al een fascinatie voor nagels, het blijkt dat ze een goede barometer zijn voor ons gemoed en dat ziektes zich snel zichtbaar maken in onze nagels, vreemd niet? Ik begon ze te verzamelen toen ik 12 jaar werd en heb nu een mooie collectie (ik vernam later dat ook Salvador Dali deze vreemde fascinatie had). Ok het is een beetje raar, ik ben het ermee eens, maar zijn we niet allemaal een beetje raar? Maryl Streep heeft hier een mooie quote over 'Wat je anders of raar maakt, dat is net je kracht'. Hoe dan ook, als je nu in 2100 of later leeft en je kijkt naar dat fascinerende UMU-kunstwerk dat je vasthoudt, controleer dan even of er een nageltje van de maker op de achterkant zit, zo niet is het geen origineel kunstwerk en ben je jammer genoeg bedrogen, mijn excuses.
Kan ik van dichtbij een kijkje nemen?


Ja, de werken zijn ook te zien in onze UMU Gallery in België.
Wat is de prijs?


Voor alle prijsinfo kunt u mij een bericht sturen. Ik kan je al wel vertellen dat de meeste kunstwerken in 2021 worden gelanceerd tussen de 4 en 8K €. Afhankelijk van de grootte en de tijd die ik heb besteed om ze te maken (ik kijk naar de tijd die ik besteed om ze te maken en gebruik het gemiddelde uurtarief dat advocaten en consultants me vragen, dus ik denk dat dit redelijk is :) Hoe de prijzen in de toekomst zullen evolueren, hangt af van de vraag. Ik hoop dat de prijzen in de toekomst kunnen stijgen, het zou dan ook automatisch betekenen dat er meer geld naar de UMU-projecten kan gaan.
Verstuurt u naar Honolulu?


Ja natuurlijk en zelfs naar alle andere plekken op deze planeet waar een bezorger zijn of haar auto kan parkeren. Het artwork wordt zeer goed verpakt in een speciale artbox, daar hoef je je dus geen zorgen over te maken.
Dus bij een aankoop word ik automatisch lid van de club AMIDUMU, leuk maar wat is het voordeel?


Als lid van AMIDUMU word je als eerste geïnformeerd wanneer er nieuwe kunstwerken of projecten uitkomen. Je wordt ook uitgenodigd voor vernissages of productlanceringen, evenementen waar je mensen kunt ontmoeten die misschien net zo interessant zijn als jij :). Mocht een van de projecten zich openstellen voor externe aandeelhouders, dan bent u ook als eerste op de hoogte. Het belangrijkste voordeel moet natuurlijk worden dat we samen iets kunnen opbouwen, wat betekent dat AMIDUMU groeit en een leuke groep mensen wordt die samen een mooie impact op deze planeet creëren.

English

What is the story behind the shape? Why curved?


Let me reverse the question, why are 99,9% of the artwork rectangular whereas our vision has no square angles? Could it be because we like to 'frame' things so that it is more easy to master them? The shape of these artworks is different because its intention is to have more interaction and inspire you. The shape is a lamé-curve which comes from the French mathematician Gabriel Lamé (1795–1870), also some principles of the golden ratio and from the Italian mathematician Fibonnaci (1170-1240) were used to create this special UMU-shape. Mathematical principels that we also find in nature ... and which brings you a balanced and calm image.
Will I become rich by purchasing this artistic work?


More than rich, you will feel abundance and will become wealthy. (Remember ; The new wealth is inner peace :) No, to be hounest, I don't think these artworks will ever make the crazy prices the artworld is paying for art that they consider to be a great financial opportunity. Of course you never know ...
A nail euh ... what do you mean?


Yep, indeed at the back of each artwork I added a bit of my DNA. A piece of nail is glued in a small circle right above the UMU-logo, it's my copyright symbol and a wink towards the copy and paste artworld. Already as a child I had a fascination with nails, it seems that they are a good marker for how we feel and diseases are easily visible in our nails, strange no? I started to collect them since I was 12 years old and now have a nice collection (I later found out that also Salvador Dali had this strange fascination) Ok it is a bit weird, I agree but aren't we all a bit weird ? Maryl Streep has a nice quote on this 'What makes you different or weird, that's your strength'. Anyway if you are now living in 2100 or later and you are checking what that fascinating UMU artwork that you are holding represents make sure to check if there is a nail from the painter on the backside, if not it is not an original artwork and you have been cheated, sorry.
Can I take a closer look?


Yes the works can be seen at our UMU Gallery in Belgium.
What is the zero percent perpetual UMU-bond?


The perpetual zero UMU-bond meaning that as long as UMU exists you get a yearly interest of 0%. It is a wink towards our financial system which constantly strives for fast result and unlimited growth. A target which is bringing many things out of balance and is even bad for our ecosystem. So this UMU-bond is just a gimmick that gives you no extra financial income but it does give you a yearly 'coupon' which will be a creative surprise and that is priceless.
What is the price?


For all price inquiery please send me a message. But I can already tell you that most artworkes are launched between 4 and 8K €. Depending on size and time that I spent to make them (I use the hour-price lawyers and consultants used to charge me so I think that's fair :) How the prices will go in future will depend on the demand. I hope the prices can go up in future it would mean that more money can go towards the UMU-projects.
Do you ship to Honolulu?


Yes of course and even to all other places on this planet where a deliverer can park his or her car. The artwork will be very well packed in a special artbox, so you do not need to worry on that.
So with a purchase I automaticaly become member of the club AMIDUMU, nice but what is the advantage?


As a member of AMIDUMU you will be the first to be informed when new artwork or projects come out. You will also be invited to previews of art or productlaunches, events where you can meet people who might be as interesting as you :). In case one of the projects puts themself open for external shareholders you will also be the first to know.
Of course the main advantage should become something that we can build together meaning that AMIDUMU grows and becomes a nice group of people who together create a nice impact on this planet.